Cập nhật Phần mềm trạm cân xe tải phiên phiên bản 1.0.35

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
  • Nâng cấp hệ thống hỗ trợ đa chi nhánh.
  • Nâng cấp hệ thống hình ảnh từ Camera, giúp hình ảnh ổn định hơn
  • Nâng cấp hệ thống quản lý xe, cho phép sử dụng xác xe để cân.
  • Vá lỗi "dữ liệu cũ" không đúng
  • Sửa đỗi Giá công thức vận chuyển : giá vận chuyển sẽ được tính theo số tấn * số tiền đã cấu hình trong hệ thống.
  • Danh sách khách hàng ở màn hình chính sẽ được cập nhật sau khi cập nhật danh sách khách hàng
  • Thêm chức năng : Câp nhật lại lại giá phiếu cân thành sản phẩm theo đơn giá hợp đồng mới tại Giao diện quản lý hợp đồng
  • Và một số lỗi nhỏ khác

Đang tải...

Khách hàng

Đang cập nhật

Danh mục

Phần mềm

Ngày thực hiện

Share