Phần mềm trạm cân BNWeighStation

Prev Next

Software Development

Cập nhật Phần mềm trạm cân xe tải phiên phiên bản 1.0.35

Phần mềm trạm cân BNWeighStation

Thông tin dự án:

 • Dự án: Phần mềm trạm cân BNWeighStation
 • Ngày: 2015-12-10
 • Kỹ năng: C#, MSSQL, .NET
 • Khách hàng: CIENCO 610

Đánh giá

Cập nhật Phần mềm trạm cân xe tải phiên phiên bản 1.0.35

 • Nâng cấp hệ thống hỗ trợ đa chi nhánh.
 • Nâng cấp hệ thống hình ảnh từ Camera, giúp hình ảnh ổn định hơn
 • Nâng cấp hệ thống quản lý xe, cho phép sử dụng xác xe để cân.
 • Vá lỗi "dữ liệu cũ" không đúng
 • Sửa đỗi Giá công thức vận chuyển : giá vận chuyển sẽ được tính theo số tấn * số tiền đã cấu hình trong hệ thống.
 • Danh sách khách hàng ở màn hình chính sẽ được cập nhật sau khi cập nhật danh sách khách hàng
 • Thêm chức năng : Câp nhật lại lại giá phiếu cân thành sản phẩm theo đơn giá hợp đồng mới tại Giao diện quản lý hợp đồng
 • Và một số lỗi nhỏ khác

Comments